Kasutustingimused

 Kasutustingimused
Straipu LLC OÜ, registrikoodiga 12687516,  Pikk tn 19, Harku 76902
 (edaspidi Poe Haldaja) ja klient, kes vormistab Straipu LLC OÜ hallatavas e-poes www.straipu.com (edaspidi E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes:
 1. Üldsätted
  1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
  2. Poe Haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
  3. Poe Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel või muudel viisidel.
 2. Tooted ja ostu sooritamine
  1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.
  2. Kõikide kaupade tellimise juures on näha kas kaup on laos. Juhul kui kaupa hetkel laos ei ole, kuvatakse iga toote juurde eraldi välja kauba posti panemise aeg, mis ei ole rohkem kui 3 nädalat.
  3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
  4. Kõik tooted valmistatakse ja töödeldakse käsitööna ning ei ole 100% identsed.
  5. Kõik tooted on mõeldud kasutamiseks kuivades ruumides.
  6. Tooteid ei tohi kasutada suure niiskussisaldusega ruumides, saunas vannitoas, õues jne.
  7. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
  8. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kätte toimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
  9. Klient kohustub esitama tõeseid andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe Haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
  10. Kliendi tellimuse täitmisele võtmiseks peab ettemaksuarve tasumisele kuuluvast summast olema tasutud 100% tasumisele kuuluvast summast. Ettemaksuarve saadetakse Kliendile automaatselt ka e-postiga.
  11. Toodete eest on võimalik tasuda internetipanga kaudu (Swedbanki, SEB ja Nordea Pank pangalinkide kaudu) ning krediitkaardiga.
 3. Hinnad
  1. Kõikide E-poes olevate toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
  2. Poe Haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindasid etteteatamata.
  3. Kui Poe Haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist. 
 4. Tarneaeg ja kohale toimetamise tingimused
  1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.
  2. Toodete garanteeritud tarneaeg on kuni 21 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti.
  3. Kaup tarnitakse Kliendile kullerfirma teenusena, tellimuses sisestatud tarneaadressile, kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid Kliendile. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.
 5. Lepingust taganemine enne Poe Haldaja poolset lepingu täitmist
  1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe Haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@straipu.ccom või helistada numbril +372 50 16 407. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
  2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe Haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
  3. Poe Haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
  4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe Haldajale. 
 6. Tagastusõigus
  1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
  2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri).
  3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.
  4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest. 30 päeva arvestatakse hetkest, mil kaup jõudis müüjale kätte.
  5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe Haldajale.
  6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud summas kuni 10 eurot katab Straipu LLC OÜ.
  7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.
 7. Privaatsus ja andmekaitse
  1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Poe Haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
  2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
  3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
  4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
  5. Isikuandmeid on vajalikud kauba edastamiseks Kliendile.
  6. Poe Haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  7. Poe Haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
  8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
  9. Kasutaja annab Poe Haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
  10. Kasutaja annab Poe Haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. 
 8. Kasutamistingimused
  1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
  2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
 9. Pretensioonide käsitlemise kord
  1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Straipu LLC OÜ E-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
  2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
  3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
  4. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel on võimalik teostada täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole Straipu LLC OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
  5. Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Straipu LLC OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
  6. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud, võtab Straipu LLC OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.
 10. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
  1. Straipu LLC OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul arvestades toodete Kliendile üleandmisest.
  2. Straipu LLC OÜ ei vastuta:
 11. Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
 12. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
 13. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  1. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient täitma reklamatsiooni vormi www.straipu.com kodulehel hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
  2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Straipu LLC OÜ kulul.
  3. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul, alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
  4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Kliendil ka muud Eesti Vabariigi seadusest tulenevad õigused.
 1. Vastutus ja vääramatu jõud
  1. Straipu LLC OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Straipu LLC OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
  2. Straipu LLC OÜ ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Straipu LLC OÜ ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).
 2. Muud tingimused
  1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  2. Straipu LLC OÜ toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.